privacy-beleid
Hoe wij met uw gegevens omgaan

1.      Privacyverklaring

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Het is onze verantwoordelijkheid om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen.

1.1. Privacy beleid

Op deze pagina leest u welke gegevens wij verzamelen als u de website en/of diensten van Zon op VVE gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Zon op VVE respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Zon op VVE handelt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1.2. Wijzigingen privacy beleid

Zon op VVE controleert regelmatig of de voorwaarden van ons privacy beleid voldoen aan wet- en regelgeving en techniek. Indien noodzakelijk of gewenst wordt ons privacy beleid of de maatregelen hier aan te voldoen aangepast.

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze website en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

2.      Zon op VVE

Zon op VvE verleent diensten aan VvE’s en Coöperaties die verbonden zijn aan VvE’s. Deze diensten zijn gericht op de ondersteuning van bewoners van VvE’s die gezamenlijk zonnepanelen exploiteren op de gebouwen van de VvE.

Zon op VvE is een handelsnaam van de firma Bron van Zon Werkt. Dit is een Besloten Vennootschap, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70187932. Overal waar u hieronder Zon op VvE leest, mag u ook Bron van Zon Werkt bv lezen.

3.      Bescherming persoonlijke informatie

3.1. Beveiliging

Zon op VVE heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen diefstal, verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

3.2. Opslaglocatie van uw gegevens

Uw gegevens worden opgeslagen in Nederland, op eigen beveiligde servers Zon op VVE of die van een derde partij. Zon op VVE maakt gebruik van servers van Hostnet B.V. te Amsterdam.

3.3. Bewaartermijn van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. De uiterste bewaartermijn is 10 jaar na beëindiging van het contract of na de laatste bewerking van de persoonsgegevens. Tenzij Zon op VVE verplicht is om op grond van wetgeving uw gegevens langer te bewaren, hanteert Zon op VVE de wettelijke bewaartermijnen van 7-10 jaar.

Indien u aangeeft dat Zon op VvE uw gegevens moet vernietigen, zal Zon op VvE dat doen, met in acht neming van de wettelijke voorwaarden.

4.      Verzamelen en verwerken verzamelde gegevens

4.1. Gebruik van onze diensten

Op de website van Zon op VVE kunt u bekijken welke diensten Zon op VVE aanbiedt en een passend dienst afsluiten. Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om de volgende (persoons)gegevens te verstrekken:

Basisgegevens

Uw persoonsgegevens:

 • geslacht;
 • voor- en achternaam;
 • initialen;
 • adres(sen)

Uw bedrijfsgegevens (indien van toepassing):

 • rechtsvorm;
 • bedrijfsnaam;
 • adres(sen) inclusief bijbehorend EAN voor de elektra aansluiting; adres(sen) inclusief bijbehorend EAN voor de elektra aansluiting;
 • postcode en plaats;

Uw gegevens ten behoeve van communicatie:

 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;

Indien noodzakelijk en van toepassing:

Uw energie gerelateerde gegevens:

 • bij uw adres behorende EAN voor de elektra aansluiting;
 • energiemaatschappij (naam, klantnummer en start en einde leverdatums);

Uw betaalgegevens:

 • IBAN en tenaamstelling.

4.2. Communicatie en chatsessies

Wanneer u e-mails of andere berichten naar ons verzendt, bijvoorbeeld via de chatfunctie op de website, bewaren we die berichten. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Zon op VVE of die van een derde partij.

4.3. Automatisch gegeneerde gegevens

Om de website optimaal te laten werken, wordt automatisch gegenereerde informatie over uw gebruik van de website verzameld en verwerkt. Het optimaliseren van de dienstverlening bestaat onder meer uit technische aanpassingen, voor bijvoorbeeld het goed weergeven van pagina’s en het beveiligen van de website.

De informatie die wordt verzameld bestaat uit het type apparaat (computer, mobiel, tablet) dat uw gebruikt, uw IP-adres (nummer van uw apparaat dat het mogelijk maakt uw apparaat te herkennen), het type browser, het besturingssysteem dat u gebruikt, en de pagina’s die u op website bezoekt en de items die u bekijkt. Daarnaast houden wij bij de hostname die bij het IP-adres hoort, inlogsessie gegevens en gekozen waardes bij.

5.      Doeleinden en gebruik verzamelde gegevens

5.1. Doeleinden algemeen

Uw informatie zal voor de volgende doeleinden, en op basis van de volgende rechtsgronden, worden gebruikt:

De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Zon op VVE

 • Om u informatie toe te zenden omtrent de eigen producten en diensten van Zon op VVE en om te reageren op vragen en/of klachten die u heeft;
 • Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
 • Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren.

5.2. Doeleinden specifiek

Indien u wilt participeren in een project van een coöperatie of VvE die een overeenkomst tot dienstverlening heeft gesloten met Zon op VvE, is het noodzakelijk dat Zon op VvE uw gegevens gebruikt en verwerkt conform de vastgelegde afspraken met de coöperatie of de VvE.

Het gebruik is noodzakelijk:

 • Om het gebruik van de website mogelijk te maken;
 • Om gebruik te maken van de diensten van Zon op VVE ten behoeve van de coöperatie of VvE waar u bij aangesloten bent;

U heeft toestemming gegeven voor het gebruik of de verwerking van gegevens. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Zon op VVE rust, zoals:

 • Om informatie over u te verstrekken aan derden indien u daartoe toestemming heeft gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving.

5.3. Gebruik door derden

Als u persoonsgegevens verstrekt aan Zon op VVE in verband met de diensten van Zon op VVE, dan worden deze persoonsgegevens niet gedeeld met derden, behoudens en voor zover dat uit dit privacy beleid blijkt.

Zon op VVE kan uw gegevens aan derden verstrekken voor zover u zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat u daarvoor toestemming geeft en dit vereist is in het kader van uw gebruik van de diensten van

Zon op VVE en/of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde uw IP- of MAC-adres).

Zo kan Zon op VVE derden inschakelen om werkzaamheden uit te besteden. Deze derden verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en ten behoeve van (de doeleinden van) Zon op VVE. In enkele incidentele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden wanneer dit gunstige gevolgen heeft voor de dienstverlening aan u als klant. De werknemers van Zon op VVE zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Ten slotte kan Zon op VVE uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

5.4. Communicatie doeleinden

Zon op VVE wil u op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar diensten. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt van de mogelijkheden met de diensten zal Zon op VVE dat aan u laten weten. Ook kan Zon op VVE u op de hoogte houden van acties die door haar zijn en/of worden georganiseerd.

Mocht u geen e-mailberichten van Zon op VVE willen ontvangen, dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar Zon op VVE Daarbij kunt u zich ten allen tijde afmelden voor e-mails die Zon op VVE stuurt door middel van een afmeldlink.

5.5. Hyperlinks van derden

De website kan hyperlinks bevatten waarmee u de omgeving van Zon op VVE verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Zon op VVE heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Dit privacy beleid heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door Zon op VVE worden verwerkt. Zon op VVE accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

6.      Gebruik Cookies

Via deze website kan Zon op VVE gebruikmaken van cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van uw apparaat opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website. Op dit moment wordt er geen gebruik gemaakt van cookies.

7.      Kennisneming, verbetering en overdraagbaarheid van uw gegevens

7.1. Kennisneming

Indien u de gegevens wilt zien die bij Zon op VVE over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar Zon op VVE info@zonopvve.nl.

Zon op VVE zal binnen vier (4) weken reageren op uw inzageverzoek. Als u veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die u heeft gezien naar aanleiding van uw inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen bij de secretaris op voornoemd e-mailadres.

7.2. Verbetering

U kunt verzoeken dat Zon op VVE uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. Dit verzoek kan verstuurd worden naar Zon op VVE info@zonopvve.nl.

Zon op VVE zal binnen vier (4) weken reageren op uw verzoek. Indien Zon op VVE uw verzoek afwijst zal zij in haar antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen.

7.3. Overdraagbaarheid

U heeft tevens het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar Zon op VVE via info@zonopvve.nl.

8.      Vragen en klachten

8.1. Vragen of opmerkingen

Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen via info@zonopvve.nl of een brief sturen naar:

Zon op VvE

p/a Bron van Zon Werkt BV

t.a.v. secretariaat

Galjootstraat 71

1086 VE Amsterdam

8.2. Klachten

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens en komt u er met de helpdesk van Zon op VVE niet uit, dan kunt u een officiële klacht ook indienen via klachten@zonopvve.nl. Het management zal uw klacht dan met de hoogste prioriteit in behandeling nemen.